1. Huishoudelijk reglement
2. Gedrag op en langs de baan
3. Omgaan met persoonsgegevens

Iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten op Gooweg 26 wordt geacht dit Huishoudelijk reglement te kennen en na te leven.

Je kunt tennissen op de Geversbaan als je:

– een abonnement van NIJC Gevers hebt;
– aangemeld bent als introducé(e);
– een baan hebt gehuurd;
– via het bestuur of de pachters een activiteit hebt afgestemd.

De gravelbanen zijn tussen maart en november beschikbaar van 9.00 tot 22.30 uur (tijdstip kan afwijken tijdens toernooien of andere evenementen).
Met regen zijn de banen dicht. Om schade te voorkomen, mogen de banen alleen worden betreden met het juiste schoeisel.
Na het spelen slepen de spelers de gravelbaan altijd, behalve als het regent, met het daarvoor bestemde sleepnet.

De Probounce banen zijn in principe altijd beschikbaar van 9.00 tot 22.30 uur.
Op zondag gelden afwijkende openingstijden: van 1 november t/m 31 maart tot 18.00 uur en van 1 april tot 30 oktober tot 20.00 uur.
Tijdens toernooien en competities gelden andere openingstijden en speeltijden.

In de winter kan er niet worden getennist als de ijsbaan wordt geprepareerd of geopend is. Indien van toepassing wordt hierover gecommuniceerd via het clubhuis, de nieuwsbrief en Instagram.

Het sportcomplex is rookvrij. Er mag alleen gerookt worden op daarvoor aangewezen plaatsen.

Vuil en afval weggooien in de aanwezige afvalbakken.
Serviesgoed en flesjes die je nuttigt langs de banen, terugbrengen naar het clubhuis.
Maak gebruik van alle materialen alsof het je eigen spullen zijn.
Maak je iets kapot, graag melden. Je bent aansprakelijk voor de schade.
Vertoon geen hinderlijk of onbehoorlijk gedrag.
Klim niet op de hekken, plantenbakken, meubels, prullenbakken, afrasteringen etc.
Je bent zelf verantwoordelijk bent voor beschadigde, zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen.

Op het terrein dient altijd rustig te worden gereden in verband met spelende kinderen en opstuivend gravel.
Fietsen kunnen worden geparkeerd in de aanwezige fietsenrekken of daar waar ze geen hinder veroorzaken voor het overige verkeer of de in- en uitloop van het clubhuis.
Auto’s, motoren en scooters worden geparkeerd op de parkeerplaats aan het begin van het park of, indien deze is opengesteld, op de sintelbaan.

Op de baan of ernaast

Op de tennisbaan gelden duidelijke regels voor ‘fair play’, opgesteld door de KNLTB. Op onze club zijn voldoende competitieleiders en toernooileiders aanwezig om te helpen bij vragen of onenigheid op de baan. Vraag in het clubhuis wie dat zijn, als dat nodig is.

Ook naast de baan gelden regels:
– Publiek bemoeit zich op geen enkele wijze met het spel op de baan.
– Iedereen die aanwezig is om het complex volgt de aanwijzingen op van de organisatie (bestuur, competitie/toernooileider, uitbaters kantine).

Omgaan met persoonsgegevens

NIJC Gevers en TV Gevers doen er alles aan om de privacy van onze abonnementhouders en leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NIJC Gevers en TV de Gevers houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat in ieder geval de volgende regels in acht worden genomen:

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het document “Beleid Persoonsgegevens”. Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter beveiliging van persoonsgegevens. Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, anders dan voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt en het voldoen aan wettelijke voorschriften of rechterlijk bevel. De rechten omtrent persoonsgegevens worden gerespecteerd en in voorkomende gevallen zullen wij onze abonnementhouders en leden daarop wijzen.

Persoonsgegevens van leden en abonnementhouders worden door NIJC Gevers en TV Gevers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Het voeren van een leden- en abonnementenadministratie.
Het uitnodigen van leden en abonnementhouders voor bijeenkomsten.
Het informeren van leden en abonnementhouders.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
Het abonnementhouderschap van NIJC Gevers en lidmaatschapsovereenkomst via TV Gevers (KNTLB) per tennisseizoen.